Recordeu que...

Document intern aplicació IVA de les PEVS al 4%

En relació a la modificació del tipus d’IVA aplicable a les places amb PEVS i per donar resposta a un gran nombre de consultes que hem rebut al respecte, des d’ACRA us recomanem que feu signar als usuaris i/o familiars de referència, un document intern en el qual es reculli el resultat del càlcul realitzat per determinar que l’usuari té dret a l’aplicació al tipus d’IVA del 4%, en lloc del 10%.

Amb aquest document, els usuaris i/o familiars, estaran validant el càlcul realitzat i les dades declarades a efectes del mateix, i si aquestes no fossin correctes, els centre es podria defensar en un futur davant d’una aplicació incorrecta del tipus d’IVA.
Recordeu que per tal de que el tipus aplicable sigui del 4% i no del 10%, cal que l’ajuda que té concedida l’usuari, superi el 10% del preu del servei.

Registre estatal de professionals sanitaris

El passat diumenge 23 de setembre va finalitzar el termini d'inscripció al Registre Estatal de Professionals Sanitaris (REPS) i des d'ACRA hem fet una consulta formal a la Direcció General d'Ordenació Professional del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social en relació al REPS.

Per una banda, hem demanat si els recursos assistencials amb professionals sanitaris han de trametre les dades al REPS atès que no tenen com a primera activitat la prestació de serveis sanitaris. De l'altra, quin tràmit s'ha de realitzar si no es pot obtenir el codi autonòmic demanat per complimentar el formulari de sol·licitud d'alta al REPS.

Des d'ACRA estem fent un seguiment exhaustiu d'aquest tema, que vam anunciar de forma preferent ja fa moltes setmanes, i us mantindrem pernanentment informats de qualsevol novetat que es produeixi.

Aprofiteu el crèdit formatiu disponible!

Ja heu utilitzat el crèdit de formació? Sabeu que si no l'utilitzeu tot us caduca a finals d’any? Quins tipus de cursos es poden bonificar? Com us podem ajudar des d’ACRA?

La formació bonificada és l’eina que els centres teniu per fer formació als vostres professionals. Totes les entitats disposeu d’un crèdit anual que prové de les cotitzacions a la seguretat social. Recordeu que aquest crèdit caduca anualment i si no s’utilitza l’empresa el perd.

Des d’ACRA us oferim la possibilitat d’utilitzar aquest recurs a través de:

- Assessorament en relació al crèdit disponible.
- Detectar necessitats formatives similars i coordinar accions formatives conjuntes amb altres.
- Programació de formació a mida.
- Impartir la formació a les vostres instal·lacions i tramitació de la bonificació de la formació a través de l’aplicació de la - Fundació Tripartida (si us adheriu a la nostra agrupació d’entitats)

Per a qualsevol consulta contacteu amb el nostre departament de formació:

Inma Garcia - 93 241 78 40 - formacio@acra.cat

Manel Artigues - 93 834 71 73 - martigues@acra.cat

Dies de lliure disposició i PIB 2017

Quants dies de lliure disposició tenen dret a gaudir els treballadors? Tenen condició d’efectivament treballats? Què hi té a veure el PIB?

En el Recordeu que d’aquesta setmana us fem memòria d’una informació relacionada amb el VI Convenio Marco Estatal, concretament amb l’article 52 i la disposició transitòria primera, que regulen els dies de lliure disposició del personal.

Desfibril·lador i assistència en centres de 100 places o més

Les residències i els centres de dia han de disposar de desfibril·lador a partir de 100 places, però quantes unitats? I quina formació ha d'assolir el personal encarregat? En el Recordeu que d’aquesta setmana resolem els dubtes que genera un tema relacionat amb la seguretat dels usuaris i els residents dels centres assistencials.

Data límit de la declaració responsable dels centres

Els centres col·laboradors i concertats han d’elaborar cada any una memòria anual del centre i tenir-la a disposició de l’administració a partir del segon mes de l’any següent. A partir del 2013, i amb la voluntat de simplificar, evitar costos innecessaris i guanyar en eficàcia no s’ha de presentar la memòria a la Direcció General de Protecció Social. En qualsevol cas, no haver de presentar la memòria no eximeix, en cap cas, de la seva elaboració.

No obstant això, sí que s’ha de presentar a l’administració una declaració responsable i d’autorització abans del 31 de març de 2018 (centres col·laboradors) i abans del 30 de juny de 2018 (centres concertats)

En aquesta declaració responsable i d’autorització es fa constar que les entitats compleixen amb tots els requisits del programa, pel qual s’autoritza a l'Administració a accedir a les seves dades a efectes de comprovació d’estar al corrent d’obligacions tributàries i de la tresoreria de la Seguretat Social mentre sigui vigent el conveni de col·laboració.

Bonificació dels cursos realitzats durant el 2017

Us recordem que el proper 31 de gener de 2018 finalitza el termini per aplicar l’import de les bonificacions en les cotitzacions de la seguretat social dels cursos realitzats al llarg del 2017. Des d’ACRA us recomanem que abans del termini establert reviseu si teniu bonificacions pendents d’aplicar.

Quan finalitza un curs, ACRA envia el full de tancament del curs a l’entitat que ha realitzat la formació. És aquest full de tancament el que heu de fer arribar al vostre gestor, si encara no ho heu fet, per tal que us apliquin les bonificacions corresponents.

L’aplicació de la bonificació a la cotització exigeix que l’empresa es trobi tant al corrent de pagament en les seves obligacions de cotització a la Seguretat Social com amb l’entitat formadora.

Habilitació dels professionals

En relació als criteris comuns d’acreditació per garantir la qualitat dels centres i els serveis del sistema per a l’autonomia i l’atenció de la dependència, el passat 30 de desembre, el BOE va publicar un conjunt de mesures destinades a ampliar el termini d’habilitació de professionals.

A continuació us adjuntem un comunicat amb les habilitacions excepcionals i provisionals previstes pel govern estatal.

Novetats en la guarda de fet

Quines són les darreres novetats en relació a la guarda de fet? Què diu la nova interlocutòria del Departament? Cal comunicar la guarda de fet en tots els casos?

En el Recordeu que d’aquesta setmana us fem memòria d’un dels temes que més consultes genera entre els socis d’ACRA. Posem a la vostra disposició una nota del departament jurídic i la Interlocutòria 7/2017, que ja vam enviar fa unes setmanes a tots els associats.

Eleccions 21D al Parlament de Catalunya: permisos laborals

El proper dijous 21 de desembre es celebren Eleccions al Parlament de Catalunya. Com ja sabeu, recentment s’ha publicat el Reial Decret 953/2017, de 31 d'octubre, pel qual es dicten normes complementàries per a la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya del 2017. 

Capítol XII

Permisos laborals

Article 24

Treballadors d'empreses privades

1. El dia de les eleccions, a les localitats on no sigui dia festiu, les empreses han de concedir als treballadors i treballadores que tinguin la condició d'electors i que tinguin obligació de treballar en aquesta data, un permís de fins a quatre hores dins de la jornada laboral que els correspongui, que és en tot cas retribuït i no recuperable, d'acord amb el que estableix la normativa laboral vigent.

2. Els treballadors que acreditin la seva condició de membre de mesa electoral o d'interventor o interventora i que tinguin obligació de treballar el dia de la votació, tenen dret a un permís retribuït i no recuperable durant la jornada completa del dia de la votació i, també, a un permís retribuït durant les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.

3. Els treballadors que acreditin la seva condició de membre de mesa electoral o d'interventor i que sí que gaudeixin de descans el dia de la votació, tenen dret a un permís retribuït de les cinc primeres hores durant la jornada del dia immediatament posterior al de la votació.

4. Els treballadors que acreditin la seva condició d'apoderats i que no gaudeixin de descans el dia de la votació tenen dret a un permís retribuït durant aquest dia.

Nova Llei de Contractes del Sector Públic

El passat 19 d’octubre de 2017 el Congrés dels Diputats va aprovar definitivament la nova Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant, “LCSP”), mitjançant la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer, sobre contractació pública, i la Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrer, relativa a l’adjudicació de contractes de concessió.

Quines novetats estableix aquesta llei en els serveis dirigits a les persones? Com afecta aquesta notícia al sector social i de salut? Quines normatives i disposicions s’estableixen? En el Recordeu que us incloem una nota informativa elaborada pels serveis jurídics d’ACRA.

Aclariments a l'acreditació i assignació de places col·laboradores

ACRA ha comunicat recentment als socis la resolució d’acreditació d'entitats col·laboradores per a la prestació de serveis de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, així com la resolució de l'assignació de noves places a les entitats col·laboradores, que afecten, entre d’altres, 1.393 en residències de gent gran i 185 en centres de dia de gent gran.

Endossament de les PEVS

En relació a les consultes que hem rebut de l’endossament de les Prestacions Econòmiques Vinculades al Servei (PEVS), el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ens confirma que no hi ha cap novetat al respecte. Per tant, quan hi ha un pagament de PEVS, la Generalitat l’endossa per defecte al centre, tal i com s’ha vingut fent sempre.

No obstant això, si el centre no vol que se li endossin les PEVS (en una, vàries o totes les que tingui) només ha de comunicar-ho al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies mitjançant el correu electrònic bustianomines@tsf.cat, com s’ha fet sempre.

Novetats i dubtes en relació a la guarda de fet

Quin és el termini màxim per comunicar els usuaris ja ingressats? Què cal fer si tot i comunicar que la guarda de fet l’assumeix el fill d’un resident, el jutjat designa com a guardador de fet al centre o al director tècnic del mateix? Quines alternatives hi ha davant les resolucions judicials?

En el Recordeu que us exposem novetats i dubtes plantejats pels associats d’ACRA al llarg de les últimes setmanes en relació amb la guarda de fet.

Homologació del centre per al servei SAUV

Voleu homologar el vostre centre per rebre usuaris SAUV? Sabeu que l'Ajuntament de Barcelona ha obert un procés mitjançant el Servei d’Atenció d’Urgència de la Vellesa (SAUV) per acreditar-vos? A qui va dirigit? Quines condicions s’exigeixen?

En el Recordeu que... d’aquesta setmana us fem memòria del procés engegat per l’ajuntament de Barcelona per homologar centres residencials de tot Catalunya per concertar places residencials temporals adreçades a persones grans en situació d’urgència social.

La partida econòmica del SAUV és de 10 milions d’euros i en el seu plec de clàusules, que trobareu a continuació, deixa clar que el preu per plaça serà únic i sense diferenciar per graus de dependència. La convocatòria permet que qualsevol centre residencial de Catalunya pugui presentar-s’hi, tot i que els centres de Barcelona o més propers a la capital tindran més puntuació en el procés d’homologació.

La data màxima de presentació és el 12 de juny de 2017.

Preguntes i respostes de l'actualització del grau II

Us recordem que el pressupost 2017 de la Generalitat de Catalunya incorpora l’actualització del preu de referència del grau II del recurs residencial. L’increment, fruit de la negociació entre ACRA i el Departament, ha sigut del 3,56%, 56,78 € mensuals, i rectifica la tendència a la baixa que han sofert els barems de dependència des del 2012, amb un enduriment en les valoracions que ha provocat un augment progressiu del grau II en detriment del grau III i, per tant, una reducció del preu mitjà del mòdul.

Per tal de resoldre aquells possibles dubtes de l’aplicació de l’increment, hem elaborat un document que inclou els dubtes més freqüents i la seva resposta.

Hores mínimes de descans entre jornades laborals

Quantes hores mínimes de descans hi ha d’haver entre jornades laborals? Com es computen aquestes hores dins el període de descans setmanal? Què passa si una empresa s’organitza per torns? La normativa permet excepcions?

En el Recordeu que... d’aquesta setmana expliquem un tema laboral que sovint genera consultes entre els associats.

Les nòmines... en format paper o digital?

En quin format s’han d’entregar les nòmines? És legal fer-ho en format digital? Què hi diu l’Estatut dels Treballadors?

En el Recordeu que d’aquesta setmana us avancem un dels continguts del darrer número de butlletí InfoVallbé que analitza una de les últimes sentències del Tribunal Suprem al respecte d’aquesta qüestió essencial en la relació entre treballadors i empresaris.

Preus unitaris corresponents a la contraprestació dels serveis dels centres sociosanitaris

Aquesta setmana s’ha publicat l’Ordre SLT/357/2016 del Departament de Salut per la qual s’estableixen els preus unitaris corresponents a la contraprestació dels serveis duts a terme pels centres sociosanitaris.

Quins increments hi ha hagut en els programes d’activitat d’hospitalització? I en els equips de suport a l’atenció primària i als centres hospitalaris? I en l’activitat d’avaluació integral ambulatòria en geriatria, cures pal·liatives i trastorns cognitius? A partir de quina data els usuaris estan exempts d’efectuar l’aportació econòmica al mòdul de suport social durant els tres primers mesos?

Imports descomptats als centres i impagaments dels usuaris

Us han descomptat imports de la nòmina per impagaments dels usuaris? Creieu que és una pràctica injusta i que cal donar-hi una resposta? Sabeu que des d’ACRA estem preparant una acció col·lectiva de reclamació amb els socis per defensar el sector i evitar que situacions com aquestes es repeteixin?

En el Recordeu que d’aquesta setmana us fem memòria dels passos seguits fins ara i us avancem en exclusiva les accions que emprendrem properament.

Presentació de la declaració responsable dels centres

Els centres col·laboradors i concertats han d’elaborar cada any una memòria anual del centre i tenir-la a disposició de l’administració a partir del segon mes de l’any següent. A partir del 2013, i amb la voluntat de simplificar, evitar costos innecessaris i guanyar en eficàcia no s’ha de presentar la memòria a la Direcció General de Protecció Social. En qualsevol cas, no haver de presentar la memòria no eximeix en cap cas de la seva elaboració.

No obstant això, sí que s’ha de presentar a l’administració una declaració responsable i d’autorització abans del 31 de març de 2017 (centres col·laboradors) i abans del 30 de juny de 2017 (centres concertats)

En aquesta declaració responsable i d’autorització es fa constar que les entitats compleixen amb tots els requisits del programa, pel qual s’autoritza a l'Administració a accedir a les seves dades a efectes de comprovació d’estar al corrent d’obligacions tributàries i de la tresoreria de la Seguretat Social mentre sigui vigent el conveni de col·laboració.

Salaris 2017

Com queden els salaris del 2017? Es mantenen o han de pujar? Quin increment s’hauria d’aplicar en cas de pujada? Van vinculats a l’actual conveni?

En el Recordeu que responem aquestes i altres preguntes al voltant d’un tema d’interès per a tots els centres i serveis assistencials.

Registre obligatori de la jornada de treball

La Sala Social de l’Audiència Nacional ha interpretat que totes les empreses estan obligades a establir un sistema de registre de la jornada de treball efectivament realitzada pels treballadors.

Com a novetat, la Inspecció de Treball ha emès una Instrucció (que us adjuntem com a fitxer adjunt), en la qual destaquem els següents aspectes:

  • La Inspecció ha començat una campanya específica, dins la qual hi ha les empreses que es dediquen a activitats sanitàries i de serveis socials.
  • L’obligació de registrar la jornada efectivament treballada és per a totes les empreses, encara que no es facin hores extraordinàries.
  • El registre ha de ser diari, i cal que consti, com a mínim, l’hora d’entrada i de sortida. I ha de constar el resum en el rebut de salaris mensual.
  • No és suficient tenir els calendaris de treball, que sempre són teòrics (ex ante). Ha de ser un registre que acrediti la realitat del què ha passat (ex post).
  • No hi ha models oficials. Cada empresa pot utilitzar el model que cregui convenient, fins i tot si és amb mitjans electrònics i informàtics.
Gasteu el crèdit de formació!

Ja heu utilitzat el crèdit de formació? Sabeu que si no l’utilitzeu tot us caduca a finals d’any? Quins tipus de cursos es poden bonificar? Com us podem ajudar des d’ACRA?

La formació bonificada és l’eina que els centres teniu per fer formació als vostres professionals. Totes les entitats disposeu d’un crèdit anual que prové de les cotitzacions a la seguretat social. Recordeu que aquest crèdit caduca anualment i si no s’utilitza l’empresa el perd.

Des d’ACRA us oferim la possibilitat d’utilitzar aquest recurs a través de:

̵  Assessorament en relació al crèdit disponible.

̵  Programació de formació a mida.

̵  Impartir la formació a les vostres instal·lacions.

̵  Detectar necessitats formatives similars i coordinar accions formatives conjuntes amb altres centres.

̵  Gestió i tramitació de la bonificació de la formació a través de l’aplicació de la Fundació tripartida (si us adheriu a la nostra agrupació d’entitats).

Es poden bonificar tots aquells cursos que tinguin un mínim de 10 participants a cada acció formativa i un mínim de 2 hores de duració.

Per a qualsevol consulta contacteu amb el nostre departament de formació:

Inma Garcia - 93 241 78 40 - formacio@acra.cat
Manel Artigues - 93 414 11 51 -martigues@acra.cat

Acreditar competències. Encara queden places!

Us recordem que el procés d’acreditació de competències professionals del personal auxiliar es manté obert durant tot aquest any. Des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ens han comunicat que encara hi ha places lliures als instituts de Tarragona i Mollet del Vallès, dos dels espais des d’on es realitzarà el procés d’acreditació.

El cost econòmic de l'acreditació és el següent: 26 euros la sessió d’assessorament, i 13 euros cada Unitat de Competència (UC) per acreditar (la qualificació d’atenció en residències són 4 UC i la qualificació d’atenció en domicilis són 3 UC). Trobareu tota la informació per efectuar la inscripció en aquest enllaç.

L’objectiu d’aquest procés d’acreditació és continuar avançant en el compliment de la qualificació professional del personal auxiliar d’atenció a la dependència per garantir la qualitat en l’ocupació i en la prestació dels serveis a les persones usuàries, així com l’estabilitat en el sector.

Desfibril·lador a residències i centres de dia

Les residències i els centres de dia han de disposar de desfibril·lador? Quantes unitats? Han de tenir personal format?

En el Recordeu que d’aquesta setmana resolem els dubtes que genera un tema de màxim interès i relacionat amb la seguretat dels usuaris i els residents dels centres assistencials.

Full de compromís de voluntariat

Com es pot regular el compromís entre una entitat privada sense ànim de lucre amb programes de voluntariat i una persona que, lliurement, vol exercir una prestació voluntària, lliure i altruista?

En el Recordeu que us fem memòria del marc normatiu, de l'àmbit d'aplicació i també us adjuntem un model tipus de full de compromís.

Protegiu-vos de la calor!

Amb l'estiu arriben les temperatures altes i la calor. A mesura que la temperatura de l'aire puja, el cos es manté fresc amb l'evaporació de la suor, però si fa molta calor i hi ha humitat aquest procés d'evaporació s'alenteix i la temperatura corporal pot elevar-se fins a nivells perillosos. La calor excessiva pot arribar a perjudicar la salut, i més en determinats col·lectius com el de les persones grans.

En el Recordeu queus expliquem els efectes més habituals de la calor i alguns consells per combatre-la.

Comunicació prèvia per obrir un Servei d'Ajuda a Domicili (SAD)

Com s’ha de tramitar l’obertura d’un Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) davant l’administració? Quins documents cal presentar? Ha variat la normativa?

En el Recordeu que d’aquesta semana us expliquem com s’ha de produir la comunicació prèvia per a l’entrada en funcionament d’un servei d’ajuda a domicili (SAD)

Contractes de substitució de vacances

Quin contracte hem d’utilitzar per substituir un treballador durant el període de vacances? És adequat fer servir el contracte d’interinitat? N’hi ha un altre de més adient?

En el Recordeu que d’aquesta setmana abordem un tema laboral que afecta molts socis en un període de l’any en què les empreses han de substituir el personal per no veure alterat el servei que presten.

Presentació de la declaració responsable dels centres

Els centres col·laboradors i concertats han d’elaborar cada any una memòria anual del centre i tenir-la a disposició de l’administració a partir del segon mes de l’any següent. A partir del 2013, i amb la voluntat de simplificar, evitar costos innecessaris i guanyar en eficàcia no s’ha de presentar la memòria a la Direcció General de Protecció Social. En qualsevol cas, no haver de presentar la memòria no eximeix en cap cas de la seva elaboració.

No obstant això, sí que s’ha de presentar a l’administració una declaració responsable i d’autorització abans del 31 de març de 2016 (centres col·laboradors) i abans del 30 de juny (centres concertats)

En aquesta declaració responsable i d’autorització es fa constar que les entitats compleixen amb tots els requisits del programa, pel qual s’autoritza a l'Administració a accedir a les seves dades a efectes de comprovació d’estar al corrent d’obligacions tributàries i de la tresoreria de la Seguretat Social mentre sigui vigent el conveni de col·laboració.

Eleccions espanyoles

Quantes hores de permís ha de gaudir un treballador per exercir el dret a vot si no gaudeix de descans setmanal el dia de les eleccions? I els treballadors membres d’una mesa electoral o interventors? I els permisos pels treballadors que volen formular la sol·licitud de certificació per exercir el vot per correu?

En el Recordeu que d'aquesta setmana us adjuntem una nota informativa elaborada pels nostre departament laboral que resumeix l’Ordre TSF/130/2016, de 17 de maig, per la qual s’estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat del 26 de juny de 2016.

Deutes dels usuaris

Darrerament ens trobem, de nou, amb casos de centres als que el Departament els deixa d’abonar imports relatius a deutes dels usuaris per increment del seu copagament.

En el Recordeu que d'aquesta setmana expliquem perquè des d’ACRA estem totalment en desacord amb aquesta mesura i perquè en cap cas l’administració ha de descomptar l’import al centre.

Negociació VII Convenio Estatal

Quin és l’estat de la negociació del conveni? Hi ha un acord? Quina és l’evolució dels salaris?

En el Recordeu que d’aquesta setmana responem diverses preguntes al voltant de la negociació del VII Convenio marco estatal de Servicios de atención a las persones dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomia personal.

Canvi d'horaris

Si una empresa necessita canviar l’horari dels treballadors, com ha d’actuar? És el mateix canvi per un treballador o per molts? Influeix si la modificació de l’horari és lleu o significativa? Què passa si no hi ha acord en un canvi d’horari?

En el Recordeu que d’aquesta setmana, exposem en una nota del departament laboral quines opcions hi ha davant els possibles canvis d’horari del personal d’una empresa.

Funcions del gerocultor respecte fer els llits

Han de fer els llits el personal gerocultor dels centres? I el conveni? I la normativa? Quines funcions tenen el personal d'atenció directa?

En el Recordeu que d’aquesta setmana donem resposta a una pregunta recurrent que els nostres socis ens plantegen i que afecta de forma directa a l'organització dels centres.

Canvi d'horaris

Si una empresa necessita canviar l’horari dels treballadors, com ha d’actuar? És el mateix canvi per un treballador o per molts? Influeix si la modificació de l’horari és lleu o significativa? Què passa si no hi ha acord en un canvi d’horari?

En el Recordeu que d’aquesta setmana, exposem en una nota del departament laboral quines opcions hi ha davant els possibles canvis d’horari del personal d’una empresa.

Requeriments del personal auxiliar d'atenció a la dependència

Quina titulació ha de tenir el personal auxiliar d’atenció a la dependència? I el que s’incorporen al sector per primera vegada? Quines normatives ho regulen?

En el Recordeu que d’aquesta setmana us adjuntem la darrera nota de la Generalitat de Catalunya en relació als requeriments del personal auxiliar d’atenció a la dependència a Catalunya 2016 – 2017, que com a novetat ja inclou l’alumnat en règim de formació dual.

Contractes a temps parcial

Els treballadors a temps parcial tenen els mateixos drets que els treballadors a temps complet, tal i com fixa l’Estatut dels Treballadors. Sovint, però, existeixen dubtes concrets relatius a temes com la lactància o els dies de vacances que pertoquen als treballadors a temps parcial.

En el Recordeu que d’aquesta setmana donem resposta a algunes consultes laborals freqüents que ens fan arribar els socis.

Període de descans diari

Quin període de descans s’ha de donar als treballadors dels centres en una jornada laboral? És obligatori? Varia en funció de la durada de la jornada? I què passa amb els treballadors menors de 18 anys? Quin descans mínim hi ha d’haver entre dues jornades laborals?

En el Recordeu que d’aquesta setmana parlem del període de descans diari dels treballadors als centres, i el contextualitzem amb la normativa que regula aquest dret.

Contracte Servei d'Ajuda a Domicili

Avui mateix hem incorporat un nou document a l'espai de Models, Protocols i Registres de la web d'ACRA: un model de contracte de prestació assistencial a gent gran servei d’ajuda a domicili (SAD).

En el Recordeu que d’aquesta setmana posem a l’abast dels socis un document important i que regula la pràctica assistencial en el servei d’ajuda a domicili.

Memòria anual dels centres

Els centres col·laboradors i concertats han d’elaborar cada any una memòria anual del centre i tenir-la a disposició de l’administració a partir del segon mes de l’any següent. A partir del 2013, i amb la voluntat de simplificar, evitar costos innecessaris i guanyar en eficàcia no s’ha de presentar la memòria a la Direcció General de Protecció Social. En qualsevol cas, no haver de presentar la memòria no eximeix en cap cas de la seva elaboració.

No obstant això, sí que s’ha de presentar a l’administració una declaració responsable i d’autorització abans del 31 de març de 2016 (centres col·laboradors) i abans del 30 de juny (centres concertats)

En aquesta declaració responsable i d’autorització es fa constar que les entitats compleixen amb tots els requisits del programa, pel qual s’autoritza a l’ Administració a accedir a les seves dades a efectes de comprovació d’estar al corrent d’obligacions tributàries i de la tresoreria de la Seguretat Social mentre sigui vigent el conveni de col·laboració.

Manipulador d'aliments

Cada quan s’ha de renovar la formació d’un manipulador d’aliments? És responsabilitat de l’empresa o del treballador? Hi ha una obligació legal o només és una recomanació?

En el Recordeu que d’aquesta setmana expliquem un tema de consulta freqüent entre els socis, tot allò que cal saber en relació al manipulador d’aliments que està vinculat a un servei social.

Acreditació centres PEVS

Us recordem que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies manté oberta l’acreditació dels centres per a rebre la Prestació Econòmica Vinculada a Servei (PEVS) amb places residencials i de centre de dia.

Des d’ACRA us volem facilitar al màxim la tramitació que heu de seguir per esdevenir centre receptor de PEVS, i és per això que us adjuntem informació sobre els topalls de cada grau, així com informació complementària (model oficial de la Generalitat de Catalunya per a sol·licitar l’acreditació del centre i extracte de plecs generals per acreditar PEVS)

Us recordem també que l’import màxim que la persona beneficiària del servei pagarà al centre serà:

a) Places privades de residències concertades i col·laboradores: no tenen un preu màxim. Poden facturar el preu que acordin amb l’usuari.

b) Places privades de residències que no disposin de places concertades o col·laboradores (acreditades): en el cas de persones usuàries amb uns ingressos iguals o inferiors a dues vegades l’IRSC (pel 2015, establert en 569,12 €), el preu màxim de la plaça és el cost de referència establert a la Cartera de Serveis per al grau III de dependència (1.869,41 €/mes).

Topalls PEVS

Grau III

Grau II

Grau I

 Residència assistida

715 €

426,12 €

X

 Centre de dia

429,04 €

255,67 €

180 €

Entra en vigor el Decret 205/2015

El nou Decret 205/2015 entra en vigor el 17 de març de 2016, i això implica que si no es fan modificacions en el servei o l'establiment o aquestes es produeixen (la seva sol·licitud) abans de la data indicada, es seguirà aplicant l'ordre anterior de 1987. Aquesta normativa quedarà derogada a partir del 17 de març, però continuarà sent d'aplicació per a tots aquells serveis que no facin canvis.

Notes informatives Recordeu que...