Acreditació de l'experiència professional

Convocatòria oberta

Us anunciem la convocatòria d’un nou procés específic d’acreditació de competències professionals. Aquest procés es regeix per l’acord de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i ACRA.

La convocatòria ja està oberta i durant el mes d'octubre s'haurà de tramitar la documentació pertinent per poder-se inscriure al procés.

En aquest sentit, els socis d’ACRA disposen del 60% de les places ofertades, com a patronal majoritària del sector de l’atenció a la dependència.

El procés d’acreditació es realitzarà en cinc instituts repartits per les provincies de Barcelona, Lleida i Girona.

El cost econòmic de l'acreditació és el següent: 26€ la sessió d’assessorament, i 13€ cada Unitat de Competència (UC) per acreditar (la qualificació d’atenció en residències són 4 UC i la qualificació d’atenció en domicilis són 3 UC).

Què he de fer?

Per poder participar en aquest procés és imprescindible que feu el següent:

1 – Consulteu si compliu els requisits de participació que hi ha en aquesta pàgina (i que no tingueu ja una de les titulacions requerides, indicades en l'últim document).

2 – Ompliu l'excel que trobareu adjunt al final de la pàgina, i envieu-lo degudament complimentat a martigues@acra.cat

3 – Ompliu i presenteu escanejat via mail els documents que us relacionem a continuació a martigues@acra.cat

És molt important que s'identifiqui la documentació de cada persona i que aquesta sigui clara i actualitzada.

Conserveu els originals per quan hagueu d'iniciar el procés. L'inici us serà comunicat pel Departament d'Ensenyament per telèfon o correu electrònic (per tant, ompliu aquestes dades amb els contactes personals de cada aspirant).

- Model d'entrega de documentació (document adjunt al final de la pàgina)

- Certificat de vida laboral (imprescindible per comptar els dies cotitzats)

- Contracte de treball i/o certificat d’empresa amb descripció de l’activitat desenvolupada i les dates de realització (document adjunt al final de la pàgina)

- Fotocòpia DNI o NIF.

Requisits de participació

 

1 - Tenir la nacionalitat espanyola o un dels documents següents:

- Certificat de registre de ciutadania comunitària.

- Targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea.

- Autorització de residència o de residència i treball a Espanya.

 

2 - Tenir 20 anys complerts.

Les persones d’edat igual o superior a 55 anys a 31 de desembre de 2015, amb experiència demostrable, no cal que es presentin a l’acreditació de competències professionals ja que podran sol·licitar l’habilitació excepcional per a la seva ocupació a través del següent enllaç fins al 31/12/2017.

 

3 - Tenir experiència laboral o haver fet formació:

- L'experiència laboral, com a treballador assalariat, autònom, voluntari o becari i la formació han d'estar relacionades amb les competències professionals dels àmbits de qualificació que es volen acreditar.

- En el cas de l'experiència laboral, cal justificar com a mínim 2.000 hores o 250 dies treballats a jornada plena, durant els últims 10 anys, almenys durant un període mínim de 3 anys.

- En el cas de la formació, cal justificar almenys 300 hores, en els últims 10 anys.

Departament de Formació

Manel Artigues

Icona telèfon

93 241 78 40