Qui pot ser soci d'ACRA

Poden ser socis de l’Associació les persones físiques o jurídiques que tinguin la consideració d’empresàries d’acord amb l’article 1.2 de l’Estatut dels Treballadors, amb o sense afany de lucre, i d’alguna manera tinguin interès a treballar a favor de les finalitats de l’Associació i siguin admeses per la Junta Directiva. Així mateix, aquesta pot atorgar el nomenament de membre honorari a persones que estimi oportú, a títol merament honorífic, sense que això comporti atorgar-li la consideració jurídica de soci.

En el si de l’Associació es poden distingir dos tipus de socis:

a) Socis assistencials

b) Socis col·laboradors

Són socis assistencials les entitats individuals que presten serveis de tipus assistencial orientats a millorar el benestar de la població destinatària dels serveis i, entre aquests, els que presten en residències per a persones grans o en situació de dependència, llars residencials, centres de dia o de nit, centres sociosanitaris, hospitals de dia, pisos tutelats, ajuda a domicili, teleassistència i, en general, tot tipus de serveis socials d’atenció directa a persones en situació de dependència o no.

Són socis col·laboradors els qui, sense comptar amb les condicions materials esmentades en el paràgraf anterior, tinguin interès a col·laborar en les finalitats de l’Associació. També són considerats socis col·laboradors tot tipus d’associacions, federacions, confederacions, agrupacions o organitzacions col·lectives formades per entitats com les esmentades en el paràgraf anterior.