(3.1) Actualització de cures auxiliars d'infermeria

Expedient PS20230014. Convocatòria de formació sectorial 2023-2024, subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i el SEPE Servicio Público de Empleo Estatal.

Inici del curs
21-05-2024
Finalització del curs
26-06-2024
Durada
30 hores
Modalitat
Teleformació
On es fa?
Campus Virtual d'ACRA (Consulteu els REQUISITS D'ACCÉS)
Places disponibles
0
Preu
0
Documents
cures

Contingut del curs

OBJETIU GENERAL:

Actualitzar les competències i les experiències de les persones que fan funcions auxiliars d'infermeria

Hospitalària

 

RELACIÓ DE MÒDULS DE LA FORMACIÓ:

MODUL 1: Confort del pacient (20 hores)

OBJECTIU
: Efectuar una correcta higiene hospitalària, evitar infeccions, transmissió de malalties i trasllat de pacients pluripatològics.

CONEIXEMENTS/ CAPACITATS COGNITIVES I PRÀCTIQUES:

 • Síntesi aspectes fonamentals d'auxiliar d'infermeria

o   Treball en equip. (Concepte d'equip, equip multidisciplinar, procés d'integració, consens, motivació-incentivació i aprenentatge)

o   Humanització de l'assistència. Elements de la comunicació pacient-sanitari-família

o   Mètodes de comunicació en situacions de malaltia. Habilitats socials

o   Principis fonamentals de la Bioètica (dilemes ètics)

o   Normes legals d'àmbit professional

o   El secret professional. Concepte i regulació jurídica

 • Descripció d'infeccions nosocomials

o   Definició, cadena epidemiològica, barreres higièniques

o   Tipus i mesures d'aïllament

o   Importància del rentat de mans

o   Conceptes generals d higiene hospitalària

o   Manipulació i conservació del material estèril

 • Resum de l'atenció i les cures del pacient en les necessitats de mobilització

o   Mobilitat i immobilitat física, factors que l'afecten

o   Tècniques d'ajuda a la deambulació

o   Mobilitzacions del sistema múscul esquelètic

o   Posicions corporals

o   Procediments del trasllat del pacient

o   Risc de caigudes, mesures preventives

o   Ús correcte de dispositius d'ajuda 


MODUL 2:
Cures auxiliars, medicacio i nutricio (10 hores)

OBJECTIU
: Aplicar les tècniques inherents d'higiene, la preparació i l'adequació de l'entorn, l'atenció en matèria de medicació i alimentació.

CONEIXEMENTS/ CAPACITATS COGNITIVES I PRÀCTIQUES:

 • Identificació de l'atenció i les cures del pacient en les necessitats d'higiene

o   Concepte, higiene general i parcial

o   Higiene del pacient enllitat i situacions especials

 • Definició de l'atenció i les cures del pacient en les necessitats d'eliminació

o   Diüresi i defecació (factors que afecten la defecació, tipus d'ènemes, administració d'ènemes)

o   Coneixement i activitats de col·laboració per a la realització dels sondatges de l'aparell urinari, digestiu i rectal

 • Descripció de l'anatomia i la fisiologia de l'aparell digestiu

o   Anatomia i fisiologia

o   Conceptes fonamentals de Dietètica. Principis. Classes de dietes

o   Tècniques d’administració i suport de menjars a pacients. Alimentació enteral i parenteral

o   Alimentació per sonda nasogàstrica i cures especials en pacients intubats

o   Alimentació del lactant

 

MODUL 3: Prevenció i Primers Auxilis (10 hores)

OBJECTIU: Prevenir riscos laborals, conèixer les actuals normatives i aplicar els primers auxilis.

CONEIXEMENTS/ CAPACITATS COGNITIVES I PRÀCTIQUES:

 • Anàlisi sobre la Prevenció de Riscos Laborals

o   Prevenció de riscos laborals

o   Normativa a aplicar

o   Condicions de treball i seguretat

o   Factors de risc (físics, químics, biològics i organitzatius)

o   Mesures de prevenció i protecció

o   Mostres biològiques (concepte de mostra, diferents tipus de mostres biològiques)

o   Procediment de presa de mostres, manipulació, transport i conservació 

 • Coneixement dels Primers auxilis

o   Principis anatomofisiològics aplicats als primers auxilis

o   Criteris d'urgència i prioritat

o   Tècniques de reanimació cardiopulmonar. (asfíxies, aturada cardíaca i alteracions de la consciència)

o   Reaccions adverses a tòxics, fàrmacs d'ús freqüent i/o verins

o   Traumatismes (cremades i congelacions)

o   Ferides i hemorràgies

o   Fractures, esquinços i luxacions

o   Embenats i immobilitzacions

 

 Els continguts formatius del curs estan dissenyats en castellà 

 logo conforcat         

Requisits

Aquest curs està adreçat a:

 • Persones que cotitzen per Règim General, Autònoms o que están en situación d'ERTO.
 • Persones en situació d’atur: aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que no es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada.
 • Els treballadors de l’Administració Pública no poden accedir a aquest Pla de Formació.

Requisits d’accés: Certificat de professionalitat nivell 1, títol Professional Bàsic (FP Bàsica), títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent, Certificat de Professionalitat de nivell 2; haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà ó haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

* Aquesta és una formació de nivell 2, per la qual cosa és necessària la presentació de documentació acreditativa d'estudis abans mencionats. 

La formació es realitzarà dins el Campus Virtual d'ACRA. Per seguir correctament les classes, és necessari que compleixeis aquests requisits:

teleformació

  logo conforcat         

Docents

Eva Méndez Vallejos

Diplomada en infermeria, amb més de 30 anys d'experiència assistencial a diferents serveis hospitalaris i residencials. Docent des de l'any 2000 en impartició de cures de la branca sociosanitària, entre d'altres en curs de cures pal·liatives, atenció domiciliaria, nutrició i dietetica i certificats de professionalitat d'atenció sociosanitaria.