Borsa de treball

Treballador/a social

Busquem treballador/a social per a incorporar-se a la REsidència d'avis d'Amposta

Descripció de l'oferta

Categoria professional
Treballador/a social
Titulació requerida
Diplomatura o grau en treball social
Requisits del lloc de treball

Diplomatura o Grau universitari en treball social.  DNI.  Currículum Vitae.  Nivell C de català o equivalent.  Declaració responsable.  Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM.  Declaració responsable, degudament emplenada.  Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixements de llengua castellana de nivell superior. Als efectes d’exempció, les persones aspirants hauran d’acreditar alguna de les següents opcions: -haver cursat la primària, la secundària i el batxillerat a Espanya -certificat d’aptitud en espanyol per a estranger/a expedit per escola oficial d’idiomes. -diploma espanyol (nivell superior) que estableix el Reial Decret 1137/2002, de 31 d’octubre, o equivalent o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l´obtenció d’aquest.  En el cas que no es pugui acreditar mitjançant aquestes opcions, el nivell de castellà es valorarà a l´entrevista. 

Salari
Sou conveni
Places vacants
1
Població
Amposta

Contracte

Tipus de contracte
Temporal
Duració
-
Jornada
Completa
Horari
A pactar amb la direcció

Comentaris

Es valorarà experiència en lloc similar