Borsa de treball

Infermer/a

Funcions

-  Vigilariatendreals/lesresidents,lessevesnecessitatsgeneralshumanesisanitàries.

-  Preparariadministrarelsmedicamentssegonsprescripcionsfacultatives.

-  Col·laborarambl’equipsanitaripreparantelmaterialimedicamentsquehagindeserutilitzats.

-  Ordenarles històriesclíniques, anotarlesdadesrelacionadesamblapròpiafuncióquehagidefigurar.

-  Atendreel/laresidentenllitatpermalaltia,efectuantelscanvisposturalsprescrits,controlantelservei de menjars als malalts i subministrant-la directament a aquells pacients en que esrequereixiinstrumentalització (sondanasogàstrica,sondagàstrica,etc.).

-  Controlarlahigienepersonaldels/lesresidentsitambéelsmedicamentsialimentsqueaqueststinguinenleshabitacions.

-  Col·laboraramb els/lesfisioterapeutesenlesactivitats,elnivelldequalificaciódelesqualssiguincompatiblesambla seva titulaciód'ATS/DUE.

-  Realitzarlescomandesdefarmàcia,analíticairadiologia.

-  Vigilaritenircuradel'execuciódelesactivitatsdetipusfísicrebudapelmetge/ssa,observantlesincidènciesquepuguinpresentar-sedurant lasevarealització.

 

Descripció de l'oferta

Categoria professional
Infermer/a
Titulació requerida
Grau en infermeria
Requisits del lloc de treball

Requisits:

-  Diplomat/daeninfermeria

-  Dominideleseinesofimàtiques

Competències:

-  Capacitatdetreballen equip

-  Responsabilitat

-  Iniciativaiautonomia

-  Capacitatpergestionarpositivamentsituacionscomplexes

-  Organitzacióiplanificació

Esvalorarà:

Experiènciaencentresresidencials

Salari
17000 bruts anuals
Places vacants
1
Població
Lleida

Contracte

Tipus de contracte
Temporal
Duració
3 mesos
Jornada
Parcial tarda
Horari
15:00 a 19:00 (flexibilitat)

Comentaris

Jornadalaboral:

22.5h/setmana.Tardesdedillunsadivendresiundissabtealtern. Festius entre setmana alterns.

Retribuciómensualbruta:

17.000€bruts anuals.12pagues

LliuramentdelC.V:

Els/lesinteressats/descalqueenvieuelvostreCVpercorreuelectrònic,a:direccio@residenciajoviar.com Ref.ATS/DUI