Borsa de treball

Gerocultor/a

És el personal que, sota la dependència de la direcció del centre o persona que es determini, té

com a funció principal la d’assistir i cuidar a les persones usuàries en les activitats de la vida

diària que no puguin realitzar per si mateixes i efectuar aquelles realitzacions professionals

encaminades a la seva atenció personal i la del seu entorn.

Desenvoluparà les funcions que es detallin a continuació, així com aquelles que li siguin

sol·licitades i que tinguin relació amb les mateixes i/o amb la seva titulació, habilitació o

competència professional d’acord amb els protocols establerts.

- Donar suport a l’equip interdisciplinar en la recepció i acollida de les noves persones

usuàries col·laborant en l’adequació del pla de cures individualitzat.

- Realitzar intervencions programades per l’equip interdisciplinar dirigides a cobrir les

expectatives de la vida diària.

- Col·laborar en la planificació, organització i execució de les activitats preventives,

ocupacionals i d’oci.

- Mantenir la higiene personal de les persones usuàries.

- Realitzar la neteja de la farmaciola i el seu contingut, així com de la resta de material

d’índole sanitària o assistencial.

- Proporcionar i administrar els aliments al resident facilitant la ingesta en aquells casos

que així ho requereixin.

- Ocupar-se de la recepció, distribució i recollida dels aliments en l’habitació de la persona

usuària.

- Realitzar els canvis de postura i aquells serveis auxiliars que d’acord amb la seva

preparació tècnica li siguin encomanats.

- Col·laborar amb el servei d’infermeria en la realització dels canvis posturals de les

persones enllitades i en les actuacions que facilitin la seva exploració i observació.

- Col·laborar amb el resident en la seva preparació per un trasllat, efectuant actuacions

d’acompanyament, vigilància i suport.

- Col·laborar amb el personal sanitari en l’administració de la medicació.

- Col·laborar sota la supervisió de la infermera en la cura de residents colostomitzats i

amb sondes, així com en l’administració de menjar mitjançant xeringa.

- En absència de l’infermer podrà fer la prova de glucosa, utilitzar la via subcutània per

administrar insulina i heparina als usuaris, sempre que la dosi i el seguiment del

tractament es realitzi per personal mèdic o d’infermeria.

- Acompanyar a l’usuari o usuària en la realització d’activitats per facilitar el manteniment

i millora de les capacitats físiques i motores, així com en la realització d’activitats

programades, ja siguin per a cites mèdiques, excursions, gestions, etc... facilitant la

participació activa de la persona usuària en les mateixes.

- Col·laborar en l’aplicació de tècniques de prevenció d’accidents, d’acord amb els

protocols establerts i amb les indicacions del superior responsable.

- Col·laborar amb el TASOC en l’animació i dinamització de la vida diària de la institució.

- Ajudar a l’usuari i usuària en la realització de les activitats i exercicis de manteniment i,

seguint les orientacions dels professionals competents.

- Sense que en cap cas suposi la substitució del personal contractat específicament per a

la neteja habitual, podrà realitzar la neteja i la higiene d’utensilis, roba i estances, quan

en el servei existeixin circumstàncies que així ho requereixin.

- Donar suport i estimular la comunicació de les persones usuàries afavorint el seu

desenvolupament diari i la seva relació social.

- Col·laborar amb l’equip interdisciplinar en la integració dels familiars de les persones

usuàries en la vida del centre.

- Guardar absolut silenci sobre la patologia i el pla de cures individualitzat del personal

usuari, així com de qualsevol afer referent a la seva intimitat, i sempre actuarà en

coordinació i sota la responsabilitat de professionals de qui dependran directament.

- Efectuar la neteja i el manteniment dels estris dels usuaris, col·laborar en mantenir

ordenades les habitacions, recollir la roba, portar-la a la bugaderia, encarregar-se de la

roba personal dels usuaris i fer els llits en funció de les necessitats de cada usuari d’acord

als criteris de qualitat establerts, amb la llenceria neta, absència d’arrugues i humitat,

en la posició adequada, amb especial atenció als plecs corporals i altres zones d’especial

risc, respectant la intimitat de l’usuari.

- Comunicar les incidències que es produeixin sobre la salut dels i les usuaris/es. Observar

i registrar en el llibre d’incidències qualsevol canvi de comportament i/o físic detectat.

Descripció de l'oferta

Categoria professional
Gerocultor/a
Titulació requerida
CURS GEROCULTORA
Requisits del lloc de treball

Disposaran de la titulació o habilitació requerida amb o sense experiència pel desenvolupament

de les seves funcions.

Salari
SEGONS CONVENI
Places vacants
2
Població
Arenys de Mar

Contracte

Tipus de contracte
Indefinit
Duració
INDEFINIT
Jornada
Parcial matí
Horari
7:40H A 14H