Properes jornades

Presentació del model “Atenció sanitària integrada a les persones que viuen en centres residencials”

04/04/2018 - Seu d'ACRA

Presentació del projecte

1. Context i organització del projecte

2. Acord Interdepartamental – Proposta de model d’atenció sanitària integrada a les persones que viuen a residències

3. Proposta de treball amb federacions i patronals

4. Implicacions – Marc normatiu i formació a professionals -

 

Posicionament d’ACRA

 

Torn obert de preguntes

Més informació

El nou reglament europeu de protecció de dades (Girona)

11/04/2018 - Fundació Tutelar comarques gironines

Objectiu

Explicar la nova normativa de Protecció de Dades que serà obligatòria a partir del proper 25 de maig de 2018

  1. Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
  2. Projecte de nova Llei Orgànica de Protecció de Dades.

 

Continguts

  1. Novetats de la nova normativa de Protecció de Dades.
  2. Àmbit d’aplicació i definicions.
  3. Principis fonamentals del RGPD i drets dels interessats.
  4. Obligacions del responsables i encarregats del tractament.
  5. La nova figura del delegat de Protecció de Dades.
  6. Adaptació del Codi Tipus a la nova normativa: creació d’un grup de treball.
Més informació

La importància de la tranquil·litat de directors i administradors per assegurar els nous riscos en el context actual (edició Lleida)

25/04/2018 - Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya

Objectiu
De manera molt didàctica exposar els nous riscos als quals fan front directors, socis i administradors de residències, i conscienciar de la seva importància amb solucions asseguradores.

 

Continguts del taller

D&O (Responsabilitat Civil de Directors i Administradors)

1. Responsabilitats i obligacions dels directius i administradors.

2. A qui va dirigit.

3. Cobertures i garanties.

4. Exemples de sinistres i reclamacions.

 

Ciberrisc

1. El perquè de la necessitat d’una pòlissa de ciberriscos.

2. Quina cobertura proporciona un ciberrisc.

3. Conseqüències de patir un cirberatac.

4. No pensem que no va amb nosaltres.

5. Exemples i casos reals.

 

LOPD (Llei de protecció de dades)

1. La necessitat de la protecció de dades en el context actual.

2. Possibilitat de cobertura.

Més informació