Línies de treball

Vinculem els següents objectius a l’obtenció de les mesures de sostenibilitat i enfortiment del sector de la dependència, que acordem el juliol del 2015 amb el Departament de Benestar Social i Família.

- Posar tots els mitjans al nostre abast per aconseguir que s’obri l’acreditació de Benestar Social i Família per rebre usuaris de PEVS a tots els centres que ho demanin i que compleixin amb els requeriments.

- Exigir que s’apliqui la llei respecte a les PEVS de grau II.

- Presentar el model de gestió i assistencial elaborat per ACRA.

- Exigir l’acompliment dels terminis fixats per la Llei de Morositat respecte els pagaments, i si aquests no es compleixen, demanar que s’apliquin directament els interessos de demora.

- Continuar reclamant els endarreriments a les entitats col·laboradores.

- Reclamar uns pressupostos que permetin complir amb la Llei de la Dependència.

- Aconseguir que la mitjana de tarifes públiques no baixi.

 

Mesures de sostenibilitat i enfortiment del sector

Acordem amb el Departament de Benestar Social i Família vuit mesures de sostenibilitat i enfortiment del sector de la dependència, que són les següents (segons el redactat original del juliol del 2015):

1 – El Departament de Benestar Social i Família recupera el pagament de la plaça vacant. Aquesta mesura s’habilitarà mitjançant resolució de la Consellera del DBSiF i s’aplicarà amb efectes de gener de 2016. Per tal de trobar un equilibri per l’entitat proveïdora i mantenir una adequada gestió de l’ingrés, es pagaran els primers 15 dies de plaça buida.

2 – A partir de l’exercici 2017, les persones usuàries de grau I no seran tingudes en compte a l’hora de fixar el mòdul a rebre per les entitats.

3 – La gestió de les possibles llistes d’espera en els serveis residencials és competència de l’Administració, la qual ha de garantir la igualtat d’oportunitats en l’atenció i l’equitat territorial. En l’accés als serveis residencials del sistema ha d’aplicar-se el criteri de priorització establert per la normativa vigent i, per tant, tenen dret a accedir-hi prioritàriament les persones amb grau III de dependència i de grau II en situació d’urgència social. En aquest sentit, el Departament ja està treballant en la modificació del sistema informàtic que regula el web de residències per tal de poder aplicar aquesta mesura al més aviat possible, amb una previsió de posada en marxa durant el primer trimestre de 2016.

4 – Establiment d’un sistema de valoració de dependència per urgència per tal que el pas d’un recurs sanitari a un recurs social es faci amb agilitat.

5 – Manteniment del model mixt d’atenció públic – privat facilitant, mitjançant la nova planificació territorial, l’ocupació de places privades amb la prestació econòmica vinculada. La planificació territorial, que ja està finalitzada, es presentarà al sector de manera immediata, un cop hagi estat aprovada per la Comissió Funcional del Consell General de Serveis Socials.

6 – El Departament està analitzant i proposarà un model de Respir que pugui fer-se extensiu a tot el territori català, amb l’objectiu de presentar-lo durant aquest any 2015 i de posar-lo en marxa en el decurs del 2016.

7 – El Departament està analitzant els mecanismes legals de millora d’accés al servei de les persones grans amb patrimoni que no tenen liquiditat i, sent conscients de la problemàtica que aquest fet provoca en aquests moments en el sector, el Departament tractarà amb urgència l’estudi d’aquesta problemàtica, per tal de poder presentar les conclusions en el decurs del primer trimestre de 2016.

8 – Atès que el punt 2 del document de sostenibilitat signat amb el sector defineix la implementació d’un protocol de morositat, el departament de BSF es compromet a reconèixer el deute generat i el seu pagament en funció de les disponibilitats de tresoreria.

 

Contractació

Millora de la contractació pública de serveis d’atenció a les persones

Firmem un codi de bones pràctiques de contractació pública per garantir la qualitat dels serveis d’atenció a les persones. El document incorpora associacions empresarials, sindicats, col·legis professionals i el tercer sector.