Avantatges de ser soci

Ser associat d'ACRA vol dir:

 • Formar part d’una associació líder per a la gent gran.
 • Estar informat i assessorat per experts i accedir a la formació necessària per potenciar la qualitat assistencial.
 • Sumar forces per a defensar els legítims interessos en les negociacions amb administracions, sindicats i proveïdors.
 • Assegurar unes bones relacions institucionals amb altres associacions vinculades al sector.

Serveis per a les entitats associades

 • Informació puntual sobre les disposicions legals i fiscals que les afectin.
 • Assessorament mitjançant la col·laboració de professionals en qüestions jurídiques, legals, laborals, fiscals, arquitectòniques, etc., especialment les que són pròpies de l'activitat.
 • Suport en la confecció dels expedients necessaris per regular les relacions amb l’administració.
 • Butlletí informatiu periòdic.
 • Informació dels centres associats al web.
 • Formació orientada als interessos concrets dels associats.
 • Borsa de treball.
 • Organització d’activitats per a la potenciació i dinamització dels associats.
 • Canalització de clients que contacten amb ACRA per trobar el recurs més adient a les seves necessitats per ubicació, servei i preu.
 • Convenis de col·laboració amb empreses per obtenir condicions especials per als associats.

Beneficis per al conjunt dels recursos assistencials per a la gent gran

 • Negociació amb els sindicats per a convenis que regulin les relacions amb els treballadors dels centres.
 • Plans de formació regulats i finançats per la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo i pel Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
 • Postgrau en gestió de residències i serveis per a la gent gran, adequat als plantejaments elaborats pel Comitè d’Experts en formació de recursos humans en l’àmbit dels serveis socials.
 • Sessions monogràfiques per aprofundir temes concrets.
 • Promoció d’estudis d’anàlisi del sector per a un coneixement mutu més ampli de l’entorn.
 • Interlocució amb l’ICASS sobre aspectes referents a preus públics, tarifes i altres temes d’interès per al sector.
 • Anàlisi de sistemes globals d’informació del sector que ajudin a la gestió interna dels centres i a la defensa dels propis interessos davant les administracions.
 • Organització de jornades i fòrums de discussió.
 • Canalització de les inquietuds del sector, en representació i defensa dels interessos dels associats, fins a les administracions competents, estatals, autonòmiques i locals.
 • Relacions amb altres associats patronals, gremials, ONG o professionals vinculats al món de la gent gran, per fer accions conjuntes en benefici del sector.